Adatvédelmi Tájékoztató

 

1. Fogalom meghatározások 


Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adathelyesbítés: az Érintett írásbeli kérelme alapján személyes adatainak módosítása a Szolgáltató által.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.


2. Szolgáltató adatai


Cégnév:
Relain Media Kft. (a továbbiakban Szolgáltató)


Székhely:
1212 Budapest, Széchenyi István utca 25.

Cégjegyzékszám: 01-09-373931

Adószám: 28789044-2-43


Email:
info@relain.hu
Telefon:
+36 30 595 9859
Honlap:
www.relain.hu


3. A Szabályzat hatálya


A jelen adatkezelési szabályzat hatálya a Szolgáltatóval felhasználói, regisztrált felhasználói, illetve igénybe vevői jogviszonyban lévő természetes és jogi személyekre, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekre terjed ki.
1.    Adatok kezelése
2.    A kezelt adatok köre
3.    A felhasználóra vonatkozó személyes adatok a honlap technikai üzemeltetése érdekében:
•    a számítógép IP-címe
•    domain-név (URL)
•    a hozzáférés adatai
•    az ügyfél file lekérés (file név és URL)
•    a HTTP válaszkód
•    a weboldal adatai, ahonnan a lekérés történt
•    a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége
•    a látogatás időpontja
•    a látogatás időtartama
•    a megtekintett oldalak adatai
•    a használt böngészőprogram neve
•    cookie-k
1.    A hírlevél feliratkozás során kezelt adatok (A hírlevelek a Szolgáltató saját termékeire vonatkozó akciókat, fejlesztéseket tartalmaznak; emailben vagy admin felületen keresztül a Felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni.):
•    A felhasználóra vonatkozó személyes adatok
•    Teljes név
•    Email cím


2.    Hibajegy funkciót használók vonatkozásában kezelt adatok köre:
•    Email cím
•    A kapcsolat során megjelenített név
•    A funkció használatának időpontja
•    A funkció használata során lebonyolított kommunikáció


3.    A regisztrált felhasználókra vonatkozóan kezelt személyes adatok köre:
•    A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok
•    Természetes személy
o    Születési neve
o    Cím
o    Email cím
o    Telefonszám
o    Regisztráció és a fiók használatának időpontja
o    Nem természetes személy
    Cég neve
    Cím
    Adószám
    Email cím
    Telefonszám
    Regisztráció és a fiók használatának időpontja


4.    Domain szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozóan kezelt adatok köre:
•    Regisztrált felhasználókra vonatkozó személyes adatok köre
•    Természetes személy
o    Születési neve
o    Cím
o    Személyi igazolvány szám
o    Email cím
o    Telefonszám
o    Nem természetes személy
    Cég neve
    Cím
    Adószám
    Email cím
    Telefonszám


5.    Előfizetett szolgáltatásra vonatkozó adatok kezelése
•    Előfizető által feltöltött fájlok a tárhelyen
•    Előfizető által használt levelezés, bejövő levelek tárolása
•    Előfizető fájljairól és adatairól készített adatmentés
•    Előfizető tevékenységéből származó logfájlok
•    Domain szolgáltatás megrendeléshez feltöltött dokumentumok


6.    Kezelt adatok tárolásának időtartama
A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatok kezelése a Szolgáltató részéről a szolgáltatásra vonatkozó igény nyilvántartásba történő beküldésének időpontjától a szolgáltatás fenntartásáig tart. A Szolgáltató kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amely a szolgáltatások delegálásához és fenntartásához szükségesek. A Szolgáltató nem kezel különleges adatot.
A Szolgáltató a logfájlok típusait az alábbi időtartamig tárolja:
•    Bejövő levelek naplója: 4 hét
•    Kimenő levelek naplója: 4 hét
•    Webszerver használatának forgalmi naplója: 1 év
•    A fájl feltöltés/letöltés FTP forgalmi naplója: 4 hét


7.    A személyes adatok kezelésének a jogcíme
Az adatszolgáltatás önkéntes. A szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével illetve a szerződés megkötésével a Felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez a jelen szabályzatban meghatározottak szerint.


8.    Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A Felhasználó írásban, a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését,-a kötelező adatkezelés kivételével- kérheti adatai zárolását, törlését illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.


9.    Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen a Relain Media Kft. illetve a Relain Media Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni. Nem teszik közzé azokat és amennyiben nem indokolt, harmadik személyek részére nem adják át.
Indokolt esetben azonban a szolgáltatást biztosító informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, vagy az elszámolás rendezése során a Relain Media Kft. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetőt, könyvelőt) vehet igénybe. A Relain Media Kft. nem felelős az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért.
A fentieken túlmenően a Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) továbbá a Felhasználó hozzájárulásával kerülhet sor.
Szolgáltatónak kötelessége .hu domain regisztráció és a nemzetközi domain regisztráció esetén a regisztrációt végző szervezet részére személyes adatot átadni.
A .hu végződésű domainek regisztrációja esetén, amennyiben a megrendelés és az ellenérték kifizetése megtörtént, a domain igénylést kötelessége a Szolgáltatónak a központi domain regisztrátor részére (Hureg) továbbítani, ahol ellenőrzésre kerül a megadott adatok helyessége, valamint az igényelt domain jogi megfelelősége. Ezenkívül az Internet Szolgáltatók Tanácsa, a hivatalos .hu domain nyilvántartó (későbbiekben Nyilvántartó) részére kötelező adatszolgáltatással tartozik minden Regisztrátor. A domain használó személyének megállapítását szolgáló adatokat a Nyilvántartó a “WHOIS” adatbázisban nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, kizárólag abból a célból, hogy a .hu ccTLD alá bejegyzett domainekkel kapcsolatos technikai problémák elhárítása, valamint a bejegyzett domain nevekkel, illetve azok használatával kapcsolatos jogos érdekérvényesítése végett a domain használatáért felelős személy kilétének megállapítását lehetővé tegye. A Nyilvántartó adatkezelési szabályzata a http://www.domain.hu/domain/egyeb/adatkezelesi-szab.pdf linken elérhető.
A .com végződésű és egyéb nemzetközi domain nevek esetén a domain nevek és tulajdonos adatainak nyilvánosságra hozatala tekintetében a https://www.icann.org nemzetközi szabályzata az irányadó.


10.    Adatbiztonság
A Relain Media Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók személyes adatainak biztonságát, ezzel kapcsolatban a Szolgáltató folyamatosan naprakészen tartja az alkalmazottakat. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának megelőzése érdekében.
Saját tulajdonban, a Relain Media Kft.-nél találhatók az adatkezelést kiszolgáló szerverek. A Relain Media Kft. megőrzi az adatkezelés során a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás folyamatának teljességét és pontosságát; a rendelkezésre állást: gondoskodik róla, hogy a jogosult használó hozzá tudjon férni az szükséges információhoz, és rendelkezésre álljanak a szükséges eszközök, amikor indokolt.
Esetleges adatszivárgás, rendszer elleni visszaélés esetén a Szolgáltató megtesz minden szükséges lépést:
•    Megakadályozza a szivárgást
•    Begyűjti az esetről a fellelhető információkat
•    Tájékoztatja a megfelelő hatóságokat
•    Értesíti az érintett Felhasználókat
Azonban a Felhasználó köteles tudomásul venni, hogy a Szolgáltató az előzőekben leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem vonható felelősségre az előre nem látható okok, környezeti katasztrófa, illetéktelen rendszerbehatolás, harmadik fél által okozott üzemzavar, szándékos rongálás stb. esetén a személyes adatok harmadik félhez kerülésében. A Felhasználó ilyen esetekben nem élhet kártérítési igénnyel.


11.    Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására, a Felhasználók előzetes értesítése mellett. A Felhasználó a módosítás hatályba lépését követően elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt, a weboldal akár egyetlen alkalommal történő látogatásával vagy a szolgáltatás használatával.


12.    Cookie-szabályzat
Az adott honlap minden számítástechnikai eszközön kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor, ezek a cookie-k. Ezek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy a Látogató engedélyezze a cookie-k használatát.
A Szolgáltató használ a honlapon cookie-kat, azonban személy szerint egy Látogatót sem lehet a cookie-kban tárolt információk alapján beazonosítani. A gyűjtött adatokat harmadik fél számára a Szolgáltató nem adja ki. A cookie-k által kinyert adatok körébe tartozik, hogy a Látogató járt-e már korábban a weboldalon, illetve milyen oldalakat nézett meg. Ezek alapján beazonosítható, mely szolgáltatások iránt érdeklődik. A Látogatónak lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben nem garantálható, hogy a weboldal minden szolgáltatása megfelelően használható lesz.
A szolgáltató weboldala a cookie-k segítségével tartja nyilván:
•    a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat
•    a böngésző típusát és verzióját
•    operációs rendszert
•    hivatkozó URL-cím-et (korábban megtekintett webhely)
•    a hozzáféréshez használt számítógép IP-címét
•    a látogatás dátumát és időpontját
•    a cookie használtra vonatkozó beleegyezést
•    kosárba tett termékeket
•    a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit a szolgáltatások, illetve a weboldal fejlesztése érdekében
A Szolgáltató a fentiekben említett adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzíti.
A Szolgáltató a következő kétfajta cookie-t használhatja:
•    Átmeneti (session) cookie: ideiglenes adatok, melyek a böngészés végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Elengedhetetlenek a honlappal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
•    Állandó (persistent) cookie: Az adatok hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatás alkalmával a kiszolgáló felismerje a Látogatót a számítógép „címkéje” alapján.

Budapest, 2020.11.01.